הדמות הרוחנית מאחורי מפעלי החסד "נהרות יצחק"

הרב יצחק כדורי זצוק"ל

 

הרב יצחק כדורי בן תופאחה נולד בבגדאד בהיותו נער בן שבע עשרה דרש בפני גדולי התורה בבגדאד והם גזרו עליו שתיקה מחשש להעין הרע, בהמשך עלה לארץ ולמד בישיבות פורת יוסף בעיר העתיקה וכן בישיבת שושנים לדוד, בהמשך הרב נשא אישה ועמד ככורך ספרים למחייתו, הרב היה קורא את הספר לפני שהיה מחזיר אותו לבעליו, הרב כדורי ניכן בחוש הזיכרון, הרב היה מתמיד עצום ולומד ומעיין בספרים בכל רגע פנוי, בהמשך הרב הקים את הישיבה "נחלת יצחק" בה כיהן כראש הישיבה למקובלים, באמתחת מקורביו ניתן לשמוע מאות מסיפורי ניסים שהתרחשו עם רבינו, הרב היה לומד יום ביומו בישיבה עם תלמידיו המקובלים, מתלמידיו הרב ניסים טהרני שליט"א הרב הרוחני של מפעלי החסד "נהרות יצחק" לע"נ הרב יצחק כדורי זצוק"ל.

הרב ניסים טהרני זכה ללמוד בחברותא עם רבו הגדול ולהיות מהאנשים היותר קרובים אליו ואף לכהן פאר כמשגיח ובהמשך גם כמגיד שיעור הדולה ומשקה מתורת רבו (בנוכחותו!). עשרים שנים בהן היה הרב טהרני מהאנשים הקרובים ביותר למי שכוחו הגדול היה בהסתרת מעשיו מספר הרב טהרני מעט על הנהגותיו של רבו, שתיקתו והבלגתו היו מופלאות, גם כשציערוהו מאוד, אולם לתלמידו יש הסבר "ראינו מקרוב כיצד היה רבנו מוותר בתכלית על כל אינטרס אישי, הוא לא שייר לעצמו שום עניין בשום דבר, כל כך עד ש... עד שהשתיקה נוכח פגיעה בו ובכל הקשור אליו היתה קלה בעיניו".

חשוב לציין

הרב היה שתקן למעלהכל זה כשנגע הדבר לכבודו האישי או לאי מי הקשור אליו, כשנגע הדבר בכבוד שמים נראתה הנהגה שונה לחלוטין!

על שני נושאים היה הרב מגיב בחריפות לא אופיינית: על הפגיעה בכבוד שמים במחלוקת שלא לשם שמים ובכבוד תלמידי חכמים.

כשהיה אדם שפגע בו בכבוד שמים, שאלנו את הרב מה עשה זה האדם נהג בקלות דעת בכתיבת שמות הקודש בחריטה על כסף עבור 'קמיעין' וכדומה - הגיב הרב בחריפות. שאלנו את הרב מדוע כה יצא מגדרו? הרב שתק מעט והגיב בחריפות ואמר רק "גדול עוונו מנשוא".

שבוע אחר כך קיבל הלה התקף לב. הוא הבין מיד את הסיבה ובא להתנצל. הרב ברכו ברפואה שלימה אך התנה זאת בכך שיחדל מהתעסקות עם שמות קודש. הוא אכן הפסיק לתקופה קצרה אולם לאחר תקופה, משהוטב מצבו, חזר לסורו.

התנאי בטל ועימו הברכה: בתוך אותו החודש נפטר אותו אדם לבית עולמו!

גם זלזול בתלמידי חכמים היה 'מקפיצו' ממקומו כנשוך נחש ממש, במקרים שכאלה היה מוחה בתוקף רב.

כשפעם אחת נודע לו שאחד ממכריו משמשיו זלזל בכבודו של אחד מאברכי הישיבה לא נשא לו פנים, בבואו אליו בפעם הבאה, כדי לסייע לו במשהו חשוב, דרש ממנו הרב בחדות לעזוב את ביתו על אתר! שעה ארוכה סרב הרב למחול לו ורק לאחר שהלה התנפל לרגלי הרב בבכיות ותחנונים הסכים הרב לשמוע את הבטחתו לבל ישוב לכסלה.

גם כשנזקק להעיר בעצמו לתלמיד מסוים, עשה זאת בחכמה נפלאה, היה מבקשו שישאר "לשבת עמי לאחר הלימוד" או "בוא עמי לחדר צדדי" וכדו'

 

 

 

כמי שזכה ללמוד בחברותא עם הרב מבקשים אנו לשמוע על דרך לימודו מפי הרב טהרני. התשובה נאמרת בחיוך צופן סוד.

ידוע שהרב היה שתקן. גם בלימוד הוא נמנע מלדבר.

גם תלמידיו נדרשו ל'תחבולות מלחמה' כדי להוציא ממנו מילה, והדרך שהומצאה (בעיקר על ידי הגאון הרב דרזי זצוק"ל) היתה לשאלו "האם זו הדרך הנכונה בהבנת הדברים - או שמא זו"?.

עם פתיחת הישיבה החל לדבר מעט ובצמצום, אך עדיין לא בעמקות רבה, רמזים שונים היה משמיע מידי פעם לחלל בית המדרש והתלמידים היו מתאמצים להבינם.

גם כששאלוהו היה נמנע מלהשיב, כשהרה"ג שלמה ועקנין שליט"א וכשעזב מגיד השיעור הראשון את הישיבה ופנה לישיבתו למקום אחר, מונה הרב ניסים טהרני להסביר במקומו את השיעור, אולם גם אז "הייתי שואל את הרב, אך הוא בקושי הואיל להשיב". אומר הרב טהרני.

רק בחלוף תקופת מה, כשלעיתים הייתי אומר דברים שנראו לי לחדש בדברי הרב ופונה אליו בשאלה לנכונותם, היה הרב מאשרם במאור פנים, ומאז השתנתה אט אט הנהגתו, ומאז זכינו במשך כמה וכמה שנים עד שהיה משיב על כל שאלה.

 

חיבתו של רבינו למצוות היתה עצומה, כשהתעורר צורך בכך היה מזדרז בכל יכולתו לקיים את המצווה ואת כל הכרוך בה.

נכחתי פעם בעת שבא מישהו וסיפר שהוא עמל על קיום מצוות פדיון פטר חמור ועלות ההוצאות הכרוכות בכך הן 100 ₪ לכל המעונין להשתתף עמו. כהרף עין הכניס הרב זצ"ל את ידו לכיסו והוציא את הסך הנדרש.

בעת שהומלט ה'פטר חמור' והתברר כי אכן יתאפשר קיום המצווה שאלוהו "כבודו רוצה לבוא?" תשובתו על אתר היתה "אלא מה?". כך בפשטות.

ואכן, למרות האתגר הגדול שבהבאתו למקום שהמה בעשרות אלפי איש, הגיע הרב והשתתף בקיום המצווה בגופו כשחדווה עצומה ניכרת על פניו כל העת.

 

קביעות חשובה ומוקפדת היתה לו מידי לילה על מיטתו של לימוד כמה דפי גמרא ברצף. המסכת שלמד בכל תקופה ניצבה הכן תדיר בצמוד למיטתו, בעת שסיימה היה עובר מיד למסכת הבאה בסיימו כך את הש"ס פעמים רבות.

 

ונסיים בברכת רבינו הגדול "ואתה שלום וביתך שלום – וכל אשר לך שלום" "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום" ויה"ר שנזכה לביאת גואל צדק במהרה בימנו, אמן.

 

בכל שאלה ובבעיה שמתעוררת בארגון "נהרות יצחק" אנו שואלים את הרב ניסים טהרני שליט"א אשר הוא מנחה לנו את הדרך.

הדמות הרוחנית

נר לזכרו תמיד

הרב בהמתקת סודות התורה

קיום מצוות פטר חמור בהידור

לימוד חברותה הרב והתלמיד

שיעור בצוותא ברזי דרזים

מתעמקים בסודות התורה